Arbetsmiljöansvar

Vi som arbetsgivare ansvarar för arbetsmiljön, och ska genom förebyggande insatser se till att medarbetare inte utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet

Basala hygienrutiner gäller och är fortfarande den viktigaste skyddsåtgärden! Vi uppdaterar våra rutiner kontinuerligt vid behov och försöker hålla ett avstånd av 2 meter till kunder och brukare. Har vi varit sjuka så ska vi ha varit symptomfria i 48 tim innan vi återgår i tjänst. Behov av skyddsutrustning riskbedöms utifrån fall till fall, generellt ska skyddshandskar alltid användas och försiktighetsprincipen tillämpas fortfarande.